Ayetel Kürsi okunuşu (Arapça) - Fazileti - Anlamı

Ayetel Kürsi duası Kuran-ı Kerim'de yer alan en uzun sure olan Bakara Suresinin 255. ayeti kerimesi olarak bilinmektedir. Medine-i Münevvere'de indirilen Ayetel Kürsi duasının farz namazların ardından ve yatmadan önce okunduğunda kötülüklerden koruduğuna inanılır. Allah'ın kürsüsünün anlatıldığı Ayetel Kürsi duasının Türkçe meali ve Arapça okunuşu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum şeklinde başlayan ayeti kerimede Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyumdur. buyurulur.

12 Nisan 2020 13:42
Ayetel Kürsi okunuşu (Arapça) - Fazileti - Anlamı
Ayetel Kürsi duAsı Türkçe AnlAmı vAtAndAşlAr tArAfındAn ArAştırılmAyA devAm ediyor. Yüce kitAbımız KurAn-ı Kerimde BAkArA Suresinin 255. Ayetinde yer AlAn bu duAnın birçok fAzileti bulunmAktAdır. FArz nAmAzlArındAn sonrA veyA yAtmAdAn önce okunduğundA Ayetel Kürsi'nin kötülüklerden inAnlArı koruduğunA inAnılmAktAdır. AllAh'ın kürsüsünün zikredildiği Ayetel Kürsi duAsındA Yüce AllAh'ın hiçbir şeye ihtiyAcı olmAdığı dünyA üzerindeki her şeyin ilk ve tek sAhibinin AllAh olduğu söylenir. Ayetel Kürsi duAsının okunuşu ve Türkçe AnlAmı inAnAn vAtAndAşlAr tArAfındAn sıkçA ArAştırılAn konu bAşlıklArı ArAsındA yer AlmAktAdır. Ayetel Kürsinin fAziletlerine ilişkin PeygAmber Efendimizin hAdisi şerifleri mevcuttur. Ayetel Kürsi duAsınA ilişkin bir hAdisi şerifte şöyle buyurulmuştur; "Kur'An'ın en fAziletli Ayeti BAkArA suresindeki Ayetü'l-kürsi'dir. Bu Ayet bir evde okunduğu zAmAn şeytAn orAdAn uzAklAşır. " (Tirmizi, FedAilü'l-Kur'An, 2) "Hz. PeygAmber (AleyhissAlAtu vesselAm) şöyle buyurdulAr: "Her şeyin bir şerefi vAr. Kur'An-ı Kerim'in şerefesi de BAkArA suresidir. Bu surede bir Ayet vArdır ki, Kur'An Ayetlerinin efendisidir."

AYETEL KÜRSi OKUNUŞU

AllAhu lA ilAhe illA huvel hAyyul kAyyum, lA te'huzuhu sinetuv velA nevm, lehu mA fis semAvAti ve mA fil Ard, men zellezi yeşfeu indehu illA bi iznih, yA'lemu mA beyne eydihim ve mA hAlfehum, ve lA yuhıytune bi şey'im min ilmihi illA bi mA şA', vesiA kursiyyuhus semAvAti vel Ard, ve lA yeuduhu hıfzuhumA ve huvel Aliyyul Azim

AYETEL KÜRSi ANLAMI

AllAh ki, O'ndAn bAşkA ilAh yoktur. O hAyydır, kAyyumdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklAmA.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur.
O'nun izni olmAdAn kAtındA kim şefAAt edebilir?
O, kullArının yAptıklArını ve yApAcAklArını bilir. (Hiçbir şey O'nA gizli kAlmAz.)
O'nun bildirdiklerinin dışındA insAnlAr,
O'nun ilminden hiçbir şeyi tAm olArAk bilemezler.
O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine Alır, onlArı koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

AYETEL KÜRSi'NiN FAZiLETLERi

Kur'An Ayetlerinin en ulusu "Ayetel Kürsi" dir. Yüce PeygAmberimiz:

1. 'BAkArA Suresinde bir Ayet vAr ki, O Kur'An Ayetlerinin seyyididir (ulusu – efendisi – en fAziletlisidir). Bu Ayetel Kürsidir. Ayetel Kürsi içinde şeytAn bulunAn bir evde okunsA; şeytAn, o evden feryAd ederek kAçAr ve sur'Atle orAdAn uzAklAşır. O fAziletli Ayet, AyetelKürsidir buyurmuştur.

2. "YAtAğınızA yAttığınız (yAtAcAğınız zAmAn), 'Ayetel Kürsi'yi okuyunuz. Çünkü orAdA bulunduğunuz müddetçe koruyucunuz bizzAt Yüce AllAh kendisi olur ve sAbAhA kAdAr o yAtAğın etrAfınA (çevresine) kesinlikle şeytAn yAklAşAmAz." buyrulmuştur. Yine buyrulmuştur ki:

3. 'Her hAngi bir ev ki, içinde 'Ayetel-Kürsi ve FAtihA Suresi" okunsA, o gün içinde o evde bulunAnlArA hiçbir zArAr ve musibet gelmez. ins ve cin şerrinde emniyette bulunur. NAzAr değme olAyı dA AslA olmAz.

Kendi evinde veyA bulunduğun herhAngi bir evde veyA herhAngi bir yerde korkusuzcA emniyet ve huzur içinde bulunmAk istiyorsAn, bu sureleri oku.

Ayetel-Kürsiyi hiçbir zAmAn dilinden bırAkmA. Kendin okuduğun gibi çoluk çocuğunA dA öğret. OnlAr dA okusun. Sen de oku. DünyA bu, derdi de vAr, kederi de vAr. DünyAnın derdinden, kederinden Ayetel Kürsiyi okuyArAk AllAh'ın yüce kudretine sığınmış olur. O yüce kudret sAhibi RAbbimizden yArdım dilemiş oluruz. O dA bize hemen yArdımını lütfeder.

insAn şeytAnlArının şerrinden, cin şeytAnlArının şerrinden ve kötü ruhlu, hAin gözlü Adi kimselerin şerrinden emin olmuş olursun.

Ayetel Kürsiyle birlikte "ihlAs-FelAk-NAs ve FAtihA" surelerini de oku.

Ayetel Kürsi ism-i A'zAmdır. Bir dileği olAn önce Ayetel-Kürsi'yi okumAlı ve sonundA dA her ne gibi ihtiyAcı hAceti, dileği vArsA onlArı CenAb-ı HAktAn dilemeli (istemeli) dir.

YAni, bir kimse bütün duAlAnnın kAbul olmAsını istiyorsA bol bol Ayetel Kürsi okumAlıdır. Bir şeyden, bir hAdiseden korkAn kimse, 3-5-7 kere Ayetel Kürsi okuyArAk o korktuğu şeyin şerrinden AllAh'A sığınmAlıdır. "YA RAbbi, okuduğum Ayetel Kürsi hürmetine bu şeyin şerrinden sAnA sığınırım' diye yAlvArAn kulunu CenAb-ı HAk mAhrum bırAkmAz.

4. Yine HAdis-i Şerifde buyrulmuştur ki: 'Her kim, yAtAğınA yAttığındA "Ayetel-Kürsi'yi okursA, CenAb-ı HAk, o kulunu sAbAhA kAdAr koruyAcAk iki melek görevlendirir."

CenAb-ı AllAh'ın kullArınA olAn merhAmetini düşün!… Sen, yAtAğındA huzur içinde uyuyAsın diye. Senin için iki meleğini görevlendirmiş ve seni koruyorlAr. "AmAn AllAh'ım sen ne büyüksün ne çok merhAmetlisin!…'

5. 'Her kim, evinden çıkArken "Ayetel Kürsi'yi okursA, AllAh TeAlA, o kimse için yetmiş melek görevlendirir. Bu melekler, Ayetel-Kürsi okuyAn bu kimseye duA ederler, himAye ederler." Bu durum evine selAmetle dönünceye kAdAr devAm eder.

6. 'Evine dönerken de Ayetel-Kürsi'yi okuyAn kimse, fAkirlik çekmez, yoksulluk derdi görmez. Evinden çıkArken ve evine girerken okuduğu iki Ayetel-Kürsi hürmetine sAbAhtAn AkşAmA kAdAr işleri hAyırlA selAmette olur.'

7. 'Her kim, dArA düşdüğünde, sıkıntı ve bunAlımA girdiğinde Ayetel Kürsi'yi okursA, CenAb-ı HAk, bu kulunun imdAdınA (yArdımınA) yetişir."

Daha fazla göster
yukarı ok