Haber Tarihi: 25 Ocak 2023 16:54 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 16:54

Tövbe istiğfar duası - Regaib Kandili gecesi salavatı, sureleri, duaları, ayetleri 2023

2023 Regaib Kandili'nde okunacak dualarda sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Tevbe İstiğfar duasıyla merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz. Peki Berat Kandili'nde namaz kılınır mı ve neler yapılması gerekir? İşte Töbe istiğfar duası, sureleri ve tüm detaylarını sizler için haberimizde derledik.

Tövbe istiğfar duası - Regaib Kandili gecesi salavatı, sureleri, duaları, ayetleri 2023
Abone Ol
Tövbe İstiğfar duası Regaib Kandili akşamında okunabilir. Regaib Kandili akşamında okunacak dualardan Tövbe İstiğfar nedir, Tövbe İstiğfar ne anlama gelir bilgisi bulunmaktadır. Regaib Kandili'nde Yasin Suresi okuyan Müslümanların sayısı oldukça fazla. Kandillerde ve önemli dini günlerde Yasin Suresi okunmaktadır ve Regaib Kandili'nde de Yasin Suresi okunur. Yasin Suresi okunurken nelere dikkat edilir, Yasin Suresi Regaib Kandili okunuşu, Yasin Suresi Türkçe Arapça okunuşu açıklamalarını sizler için derledik.
TÖVBE İSTİĞFAR DUASI VE NAMAZININ FAZİLETİ

Tevbe İstiğfar duası ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok hadis yer almaktadır. Kandil gecesinde Tevbe İstiğfar duası nasıl yapılır sorusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Duayı okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur.

İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI

"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hal vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Ya Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselam, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'an-ı Azimüşşan ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselam'dır."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
YASİN SURESİ OKUNUŞU TÜRKÇE ARAPÇA

1. Yasın 
2. Vel kur'anil hakiym 
3. İnneke le minel murseliyn 
4. Ala sıratım müstekıym 
5. Tenziylel aziyzir rahıym 
6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun 
7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun 
8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun 
9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun 
10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun 
11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım 
12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn 
13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun 
14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun 
15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun 
16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun 
17. Ve ma aleyna illel belağul mübın 
18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym 
19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun 
20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn 
21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun 
22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun 
23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun 
24. İnnı izel le fı dalalim mübın 
25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun 
26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun 
27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn 
28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn 
29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun 
30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun 
31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun 
32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun 
33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun 
34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun 
35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun 
36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun 
37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun 
38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym 
39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym 
40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun 
41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun 
42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun 
43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun 
44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn 
45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun 
46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn 
47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın 
48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn 
49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun 
50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun 
51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun 
52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun 
53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun 
54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun 
55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun 
56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun 
57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun 
58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym 
59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun 
60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn 
61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym 
62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun 
63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun 
64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun 
65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun 
66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun 
67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun 
68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun 
69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn 
70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın 
71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun 
72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun 
73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun 
74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun 
75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun 
76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun 
77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın 
78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım 
79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım 
80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun 
81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım 
82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun 
83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceunYASİN SURESİ'NİN ANLAMl NEDİR? 

Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup üç ana konuyu kapsamaktadır. Bunlar, Öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Alemlerin Rabbi'nin birliğini gösteren kesin delillerdir ve 83 Ayet'tir, Kuran-ı Kerimin en büyük suresi olarak kabul edilir.

Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s. a. v. )'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Sonra azgınlık ve sapıklıkta devam eden ve peygamberlerin efendisi Muhammed b. Abdullah'ı (s. a. v. ) yalanlayan, dolayısıyla üzerlerine Allah'ın azap ve intikamı hak olan Kureyş kafirlerinden söz eder.

Sonra bu sure vahyi ve peygamberliği yalanlamanın sonucundan sakındırmak maksadıyle, peygamberleri yalanlamış olan Antakya beldesinin halkı ile ilgili kıssayı anlatır. Bunu, Kur'an'ın; ret ve öğüt alınması için kıssaları anlatma hususundaki üslubuyla ifade eder.

Yasin suresi, kavmine nasihat eden, sonunda kavmi tarafından öldürülen ve Yüce Allah tarafından cennete sokulan mü'min davetçi Habibu'n-neccar'ın durumunu anlatır. Onu öldürenleri, Yüce Allah mühlet vermeksizin öldürücü ve yok edici şiddetli bir sesle cezalandırmıştır.

Yasin suresi, bu harika kainatta Allah'ın birliğini ve gücünü gösteren delillerden söz eder. Buna, içinde hayat bulunan kupkuru arz sahnesinden başlayarak sırasıyla, gündüzün kendisinden sıyrılmasıyla kapkaranlık bir hal alan gece sahnesinden, Allah'ın kudretiyle, sapmadan bir yörüngede dönen parlak güneş sahnesinden, yörüngelerinde derece derece şekil alan aydan ve. ilk insanların nesillerini yüklenip taşıyan dolu gemiden bahseder ki bunların hepsi Allah'ın gücünü gösteren apaçık delillerdir.

Yasin suresi, kıyamet ve onun korkunç hallerinden, üfürüldüğünde insanların kabirlerinden kalkacağı diriliş ve haşir üfürüğünden, cennet ve cehennem ehlinden, o korkunç günde mü'minlerle suçluların birbirlerinden ayırt edileceğinden, neticede bahtiyarların Naim cennetlerinde, bedbahtların da cehennemin alt tabakalarında yer alacağından bahseder.

Yasin suresi, "öldükten sonra dirilme ve hesap" denilen ana konuyu ele alıp onun meydana geleceğine dair kesin delilleri anlatarak sona erer.

REGAİB KANDİLİ DİYANET TV PROGRAMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

REGAİB KANDİLİ

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Regaib Kandili'nde müslümanlar Tesbih Namazı kılabilir ve Tesbih Namazı nasıl araştırması yapılıyor. Regaib Kandili'nde kılınacak namazlardan birisi Tesbih Namazıdır. Tesbih Namazı'nı Kadir Suresi okumak gibi Regaib Kandili akşamında ve gecesinde kulabilirsiniz. Tesbih Namazı dört rekattan oluşur. Tesbih namazının her rekatında "Sübhaanellaahi velhamdü lill,ahi vel,a il,ahe illallaahü vellaahü ekber vel,a havle vel,a kuvvete ill,a bill,ahil aliyyil aziym." diye tekbir alınması gereklidir.

TESBİH NAMAZI

1.Rekat

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
All,hü Ekber" diyerek namaza başlanır.
Sübh,neke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece birinci rek'at kılınmış olur.
İkinci rek'ate kalkılır.

2.Rekat
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli ve All,hümme b,rik duaları okunur.
Üçüncü rekata kalkılır.

3.Rekat
Sübh,neke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.
Dördüncü rek'ate kalkılır.
4.Rekat

Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli, All,hümme b,rik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.

KADİR SURESİNİN OKUNUŞU:

Bismillahirrahmanirrahim…
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
Ve ma edrake ma leyletülkadr
Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
Selamün hiye hatta matle'ılfecr
AMİN…

KADİR SURESİNİN ANLAMI:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla…

Biz o (Kur',n)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir.

KADİR SURESİ OKUNUŞU VİDEO İZLE YOUTUBEDİYANET KADİR SURESİ OKUNUŞU NASIL? TÜRKÇE ARAPÇA İZLETesbih namazı kılınışı nasıl? Tesbih namazı kılmak için yapılması gerekenler ayrıntılı olarak veriliyor. Regaib Kandili'nde yapılacak ibadetler konusunda din büyüklerinin aktardıklarından yola çıkılarak bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca bu önemli günde Regaib Kandili ibadetler.


KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı Kandil namazı olarak kandil akşamlarında ve gecelerinde kılınabilir, herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırdığı görülmektedir.

Öncelikle şu belirtilmeli ki; Teravih namazından başka nafile namazlar için cemaat teşkili meşru görülmemektedir...

Nafile namazların münferiden kılınması daha faziletlidir. Aslolan hüküm bu olmakla beraber, bazı şart ve kayıtlara bağlı olarak istisnai bir hüküm de mevcut bulunmaktadır. Şöyle ki: Herkesin tek başına başaramayacağı tesbih namazını, davetleşmek ve haberleşmek suretiyle olmaksızın, oturmakta olan birkaç kişi, aralarından birini imamlığa geçirip kendilerinin de ona uyarak kılmaları caizdir. Fakat, namaza başladıktan sonra selam verip namazı bozmak, "Amellerinizi iptal etmeyiniz" emr-i İlahisine aykırı düşer.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
 Reklam 

SON HABERLER

yukarı ok