Haber Tarihi: 01 Şubat 2023 13:32 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 13:32

Torba yasada Bağ-Kur affı var mı? 2023 yeni torba yasa Bağ-Kur geriye dönük borçlanma var mı?

2023 Torba yasada Bağ-Kur affı var mı yeni torba yasanın duyurulmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Kapsamlı vergi borcu yapılandırma paketinin içeriği duyuruldu. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Vergi borcu yapılandırma paketinin kapsamı açıklandıktan sonra Bağkur tescil affı hakkında yapılan aramalar da arttı. Peki, Torba yasada Bağ-Kur affı var mı? 2023 yeni torba yasa Bağ-Kur geriye dönük borçlanma var mı? İşte detaylar....

Torba yasada Bağ-Kur affı var mı? 2023 yeni torba yasa Bağ-Kur geriye dönük borçlanma var mı?
Abone Ol
Torba yasada Bağ-Kur affına ilişkin aramakar hız kazandı. ÖTV, KYK borç faizi ve EYT gibi vaatlerin yerine getirilmesinin ardından hükümet geniş kapsamlı vergi borcu yapılandırma paketini açıkladı. Veri yapılandırma paketinin detaylarının paylaşılmasının ardından "Bağkur tescil affı" için yapılan aramalar arttı. Peki, 2023 yeni torba yasa Bağ-Kur geriye dönük borçlanma var mı?

2023 TORBA YASADA BAĞ-KUR AFFI VAR MI?
Geçmişte vergi mükellefi, meslek odası veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde Bağkur tescil ve kaydı yapılamayan çokça mağdur var. Bu mağduriyeti yaşayan yani Bağkur tescili yapılmayanlar için bir yasal düzenlemenin yapılması sabırsızlıkla bekleniyor.
Yasal düzenleme yapılırsa, geriye dönük borçlanmanın kapısı açılacak ve prim eksiği olan binlerce esnaf emekli olabilecek.

Sigorta kaydı yapılmadığından mağdur olan esnaf ve sanatkarlar yıllardır emekli olmayı ve eksik primlerini tamamlamayı bekliyor. Mağduriyet geriye dönük kayıt ve tescil yaptırılamamasından ileri geliyor.

YENİ TORBA YASADA NELER VAR?

2023 torba yasa teklifinin ayrıntıları merak ediliyor. Birçok düzenlemenin yer aldığı yeni torba yasa teklifi geçtiğimiz hafta Cuma günü TBMM'ye verildi.

İşte yeni torba kanun teklifi maddeleri;

ÜYE ASKIYA ALINABİLECEK

Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret ve sanayi odası ile borsa üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek. Her yılın ocak ayında güncelleme çalışması yapan odalar, Gelir İdaresi Başkanlığından alınan mükellefiyet kapalı bilgisine istinaden ilgili üyeyi yönetim kurulu kararıyla askıya alabilecek ve aidat tahakkukunu durdurabilecek. Bu üyenin ticaret sicil kaydı açık olduğu sürece oda üyeliği de devam edecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu, toplam tutarı brüt asgari ücretin yüzde 50'sini geçmeyen ve zaman aşımı süresinin dolmasına 1 yıldan az kalan aidat borçları ve ferilerine yönelik oda ve borsa meclislerince terkin kararı verilebilecek üst sınırı belirleyebilecek.


TOBB'un yıllık gelirinin yüzde 2'sinin, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin ihtiyaçları için kullanılması amacıyla aktarılması için 15 yıl olarak belirlenen süre 25 yıla çıkarıldı.

Kanunla, Ticaret Bakanlığınca lisanslı depo işletmelerine 2 yıl için verilen lisansların süresi 3 yıla çıkarılacak.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurulları, genel kurul üyelerinin 5'te 2'sinin noterce tasdik edilmiş imzası ile düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanalıyla yapılacak başvuru üzerine, alınacak kararla yönetim kurulu tarafından olağanüstü olarak toplantıya çağırılacak.

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2012'den önce, toptancı hallerinde kendilerine tahsisli iş yerlerini kullanan mevcut tahsis sahiplerine verilen 12 yıllık kiracılık hakkı 18 yıla çıkarılacak.

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARDA BULUNULAMAYACAK

Kanunla perakende ticarette haksız ticari uygulamalarda bulunulamayacak.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde taraflardan birinin diğer tarafın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına neden olan faaliyetleri haksız ticari uygulama olarak değerlendirilecek.

Kanuna göre, haksız ticari uygulama olarak belirtilen faaliyetler şöyle:

- Kalite standartlarının sağlanması amacıyla sözleşmede yer verilen koşullar hariç olmak üzere, herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden mal veya hizmet teminine zorlamak.

- Kampanya maliyetini, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtmak.

- Tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ticari ilişkinin koşullarını, yazılı veya elektronik ortamda yapılan sözleşmeyle belirlememek.

- Karşı tarafın aleyhine tek taraflı değişiklik yapma yetkisi veren veya açık ve anlaşılır olmayan hükümlere sözleşmede yer vermek.

- Ürün talebini doğrudan etkileyen herhangi bir hizmet vermediği halde mağaza açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli ve başka adlar altında bedel almak veya verdiği hizmetin türünü ve hizmet bedelinin tutar ya da oranını sözleşmede belirtmediği halde prim ve bedel almak.

- Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine yönelik siparişleri, ürünün teslim tarihinden önceki 30 içinde iptal etmek.

- Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin tesliminden veya mülkiyetinin devrinden sonra bozulma ya da zayi olma gibi maliyetleri yansıtmak.

Bozulan gıdalarda kusuru ispat yükü siparişi iptal eden veya maliyeti karşı tarafa yansıtana ait olacak.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

TİCARİ İLİŞKİLERDEN KAYNAKLANAN ÖDEMELER

Kanuna göre, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerden kaynaklanan ödemelerin, sözleşmede öngörülen süre içinde yapılması esas olacak.

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemelerin süresi; alacaklının küçük, borçlunun orta veya büyük ölçekli ya da alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekli işletme olması durumunda 30, diğer durumlarda 45 günü geçemeyecek.

30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünleri dışında yer alan tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemelerin süresi, alacaklının küçük, borçlunun orta veya büyük ölçekli ya da alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekli işletme olması durumunda 60 gün ile sınırlanacak. Bu düzenlemede belirtilen süreler, teslim veya mülkiyetin devri tarihlerinden hangisi önce ise o tarih esas alınarak hesaplanacak. Ödemenin süresi içinde yapıldığına ilişkin ispat yükü borçluya ait olacak.

Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 olacak.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ ORTAK KULLANIM ALANLARI

Alışveriş merkezlerindeki ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, doğal gaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım, onarım, güvenlik ve temizlik giderleri gibi alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan giderler ile alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderler ortak gider olacak. Alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden yalnızca bu giderler için katılım payı tahsil edilebilecek. Reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi ortak gider niteliğine haiz olmayan giderler ile belgelendirilmeyen giderler için herhangi bir bedel tahsil edilemeyecek.

Ortak kullanım alanlarından elde edilen kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet ve diğer ortak kullanım alanı gelirleri ile ortak gider katılım payı avanslarından elde edilen her türlü gelir ortak gelir olacak. Ortak gelirler, ortak giderlerin karşılanmasında kullanılacak.

Alışveriş merkezi maliki veya yönetimi, her yıl bir önceki yıla ilişkin ortak gelir ve gider raporu hazırlayarak alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderecek. Raporda, ortak gelir ve giderlerin tür ve tutarları, her bir perakende işletmeden tahsil edilmesi gereken ve tahsil edilen ortak gider katılım payları ile ilgili bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgilere yer verilecek.

Kanunla, Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un ceza hükümleri bölümünde değişiklik yapılıyor. Haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesi için caydırıcı mahiyette idari para cezası uygulanacak.

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi giderler için alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden katılım payı talep edilebilmesine imkan sağlayan ve bu maddenin yayımı tarihinden önce kurulan sözleşme hükümleri, sözleşme süresince geçerli olacak. Ancak, sözleşme süresinin sona ermesinden önce veya sonra sözleşmenin yenilenmesi ya da süresinin uzatılmış sayılması hallerinde söz konusu giderler için katılım payı tahsil edilemeyecek.

Sözleşmelerde yönetim giderinin alt kalemleri ayrıca belirtilmedikçe perakende işletmelerden yönetim gideri olarak yalnızca alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu yönetim personelinin göreviyle ilgili giderler için katılım payı tahsil edilebilecek.

Perakende işletmelerce ödenmesi gereken katılım payları, bu işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranlanmasıyla hesaplanacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Ticaret Bakanlığında "Avrupa Birliği uzmanı" ile "ihracatı geliştirme uzmanı" kadrolarını kazananlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu kadrolarda görev yapanlar, yurt dışında daimi görevde veya Ticaret Bakanlığında veya başka kamu kurum ve kuruluşunda idari görevde bulunanlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde talep etmeleri halinde, durumlarına uygun "ticaret uzmanı" kadrolarına atanacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
 Reklam 

SON HABERLER

yukarı ok