İhlas Suresi oku, İhlas Suresi arapça nasıl okunur? İhlas Suresinin anlamı meali nedir?

İhlas suresi nasıl okunur? Milyonlarca Müslüman İhlas suresinin arapça nasıl okunduğunu ve mealini merak ediyor. Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

12 Nisan 2020 13:43
İhlas Suresi oku, İhlas Suresi arapça nasıl okunur? İhlas Suresinin anlamı meali nedir?
Müslümanlar mübarek günlerde İhas Suresini okumaktadır. Peki İhlas Suresi nasıl okunur? İhlas Suresinin anlamı meali nedir? İhlas suresi Mekke döneminde nazil olan surelerdendir. İhlas suresi 4 ayeti kerimedir. İhlas dine içtenlikle bağlanmak anlamına geliyor. İhlas Suresi ile ilgili bilmek istedikleriniz burada...
İHLAS SURESİ HAKKINDA BİLGİLER
İhlas suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. İsmini, İslam dininin esasını teşkil eden tevhid akidesinin veciz bir ifadesi olan "İhlas" sözünde alır. "İhlas", dini halis yapmak, şirk bulaşıklarından temizlemek ve sadece Allah'a kulluk etmek demektir. Surenin kaynaklarda tespit edilen yirmiden fazla ismi vardır. Yaygın isimlerinden biri (Kul hüvellahü ehad)dır. Ayrıca (Samed), (Tevhid), (Esas), (Tecrid), (Necat), (Velayet), (Mukaşkışe), (Muavvize) isimleriyle de anılır. Mushaf tertibine göre 112, iniş sırasına göre ise 22. suredir.

İhlas Suresi Konusu

Cenab-ı Hakk'ın birliği ve en mühim sıfatları gayet veciz bir şekilde beyan edilir.

İhlas Suresi Ne Zaman Ve Nerede Nuzül Olmuştur?
Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci suredir. Nas suresinden sonra, Necm suresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke'de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber'e gelerek "Bize rabbinin soyunu anlat" dediklerini, bunun üzerine bu surenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirirler (Müsned, V, 133-134). Medine'de indiğini söyleyenler ise yahudilerle hıristiyanların Hz. Peygamber'e yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap olmak üzere Cebrail'in Hz. Peygamber'e gelip "Kul hüvellahü ehad" suresini okuduğunu bildiren rivayetleri delil göstermişlerdir (Taberi, XXX, 221-222; Razi, XXXII, 175). Ancak surenin üslup ve içeriği Mekke döneminde indiği izlenimini vermektedir.

İhlas Suresi Fazileti

Resul-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurur:

"Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sure Kur'an'ın üçte birine denktir." (Buhari, Tevhid 1; Müslim, Misafirin 259)

Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını "tevhid ve marifetullah", "ahiret bilgisi" ve "doğru yol bilgisi" diye üçe ayırırsak, İhlas suresi bunların birincisini ele aldığı için, bu yönüyle Kur'an'ın üçte birine denk olduğu anlaşılabilir.

Resulullah (s.a.s.) sahabilerden birini bir seriyyenin başında kumandan olarak göndermişti. O mübarek sahabi, arkadaşlarına namaz kıldırıyor, ancak kıraatini her defasında İhlas suresi ile bitiriyordu. Medine-i Münevvere'ye döndüklerinde, durumu Allah Resulü'ne haber verdiler. Efendimiz:

"–Ona, niçin böyle yaptığını sorun!" buyurdu. Arkadaşları bunun sebebini sorduklarında sahabi:

"–Bu sure, Rahman'ın vasıflarını anlatmaktadır. Bu yüzden, onu okumayı seviyorum." cevabını verdi.

Bunu öğrenen Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurdu:

"–Ona söyleyin, Allah Teala da onu seviyor." (Buhari, Tevhid 1)

Yine Peygamberimiz (s.a.s.), sevdiği için bu sureyi her namazda okuyan bir sahabiye:

"Onu sevmen seni cennete götürür" müjdesini vermiştir. (Tirmizi, Fezailü'l-Kur'an 11)

İhlas Suresi Nüzul Sebebi

Müşriklerin, Resulullah (s.a.s.)'e:

"Rabbinin nesebini söyle" demeleri üzerine Cenab-ı Hak, kendini tanıtmak üzere bu sureyi indirdi. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 133-134)

Araplarda bir yabancıyı tanımak istediğinde "Onun nesebi nedir?" diye sormak adetti. Çünkü onlarda bir kimseyi tanımanın ilk şartı, nesebinin ne olduğu ve hangi kabileden geldiğinin açıklanmasıydı. Bu sebeple, Rabbinin kim olduğunu öğrenmek için Peygamber Efendimize de O'nun nesebini sormuşlardı.

İhlas Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

-Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim.

1- Gul huvallahu ehad.

2- Allahu's-samed.

3- Lem yelid ve lem yuled.

4- Ve lem yekun lehu kufuven ahad.

İhlas Suresinin Anlamı, Meali

-Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

1- De ki: O Allah birdir.

2- Allah samed (her şey O'na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)'dir.

3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

4- Ve hiçbir şey O'nun dengi değildir.

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah'a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mü'min olacağı için sure bu adla anılmaktadır.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci suredir. Nas suresinden sonra, Necm suresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke'de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber'e gelerek "Bize rabbinin soyunu anlat" dediklerini, bunun üzerine bu surenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirirler (Müsned, V, 133-134). Medine'de indiğini söyleyenler ise yahudilerle hıristiyanların Hz. Peygamber'e yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap olmak üzere Cebrail'in Hz. Peygamber'e gelip "Kul hüvellahü ehad" suresini okuduğunu bildiren rivayetleri delil göstermişlerdir (Taberi, XXX, 221-222; Razi, XXXII, 175). Ancak surenin üslup ve içeriği Mekke döneminde indiği izlenimini vermektedir.

Konusu

Surede Allah Teala'nın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilmiştir

Fazileti

Hz. Peygamber bu surenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sure Kur'an'ın üçte birine denktir" (Buhari, "Tevhid", 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sureyi her namazda okuyan bir sahabiye, "Onu sevmen seni cennete götürür" müjdesini vermiştir (Tirmizi, "Fezailü'l-Kur'an", 11, "Tefsir", 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesir, VIII, 539-546).

İhlas Suresi Tefsiri

İhlas suresi, İslam'ın esası olan tevhid (Allah'ın birliği) ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah Teala'yı tanıttığı için Hz. Peygamber tarafından Kur'an'ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. Kelamın akışı ve konunun Allah'ın nesebini (hangi soydan geldiğini) soranlara verilen cevapla ilgili olması dikkate alındığında 1. ayetteki "O" diye çevirdiğimiz "hüve" zamirinin Allah'a ait olduğu açıkça anlaşılır. Allah ismi, varlığı ezeli, ebedi, zaruri ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin maliki ve mukadderatının hakimi, her şeyi bilen ve herşeye kadir olan... Yüce Mevla'nın öz (has) ismidir (bk. Bakara 2/255).

Müfessirler bu surede ağırlıklı olarak Allah'ın birliğini ifade eden ahad terimi ile var oluş bakımından kimseye muhtaç olmadığını anlatan "samed" terimi üzerinde durmuşlardır. "Tektir" diye çevirdiğimiz "ahad" kelimesi, "birlik" anlamına gelen vahd veya vahdet kökünden türetilmiş bir isimdir (Ebu Hayyan, VIII, 528); sıfat olarak Allah'a nisbet edildiğinde O'nun birliğini, tekliğini ve eşsizliğini ifade eder; bu surede doğrudan doğruya, Beled suresinde (90/ 5, 7) dolaylı olarak Allah'a nisbet edilmiştir; bu anlamıyla tenzihi veya selbi (Allah'ın ne olmadığını belirten) sıfatları da içerir. Nitekim devamındaki ayetler de bu manadaki birliği vurgular. Bu sebeple "ahad" sıfatının bazı istisnalar dışında Allah'tan başkasına nisbet edilemeyeceği düşünülmüştür. Aynı kökten gelen vahid ise "bölünmesi ve sayısının artması mümkün olmayan bir, tek, yegane varlık" anlamında Allah'ın sıfatı olmakla birlikte Allah'tan başka varlıkların sayısal anlamda birliğini ifade etmek için de kullanılmaktadır. Türkçe'de de "bir" (vahid) ile "tek" (ahad) arasında fark vardır. Bir, genellikle "aynı türden birçok varlığın biri" anlamında da kullanılır. "Tek" ise "türdeşi olmayan, zatında ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan tek varlık" manasına gelir. İşte Allah, bu anlamda birdir, tektir. Ahad ile vahid sıfatları arasındaki diğer farklar ise şöyle açıklanmıştır: Ahad, Allah'ın zatı bakımından, vahid ise sıfatları bakımından bir olduğunu gösterir. Ahad ile vahidin her biri "ezeliyet ve ebediyet" manalarını da ihtiva etmekle birlikte, bazı alimler ahadı "ezeliyet", vahidi de "ebediyet" manasına tahsis etmişlerdir. Allah'ın sıfatı olarak her ikisi de hadislerde geçmektedir

BERAT KANDİLİN'DE YAPILACAK İBADETLER

Beraet gecesinde kılınması tavsiye edilen Hayır Namazı vardır. 100 rekatlık bu namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine n,il olur. Namaza şöyle niyet edilir;

"Ya rabbi , niyet ettim rız,-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı il,hîne , feyz-i il,hîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süed, defterine kaydeyle"

Her rekatte Fatiha'dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekatte bir selam verilerek 100 rekate tamamlanır.

Namazdan sonra ; All,hü Te,l,'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlull,h Efendimiz'in isimlerinden "T,h,"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur. Bunlar;

1.İstiğfar:

2.Salevat-ı Şerife (All,hümme salli al, seyyidin, muhammedin ve al, ,li seyyidin, muhammed)

3.Fatiha-i Şerife

4.Ayet'ül-Kürsî

5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad c,eküm)

6. 14 kere Y,sîn, Y,sîn ... dedikten sonra 1 Y,sîn-i Şerîf.(Y,sîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7.İhlas-ı Şerif

8.Felak Sûresi

9.N,s Sûresi

10. "Sübh,nall,hi ve'l-hamdü lill,hi vel, il,he illall,hü vall,hü ekber. Vel, havle vel, kuvvete ill, bill,hi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(All,hümme salli al, seyyidin, muhammedin ve al, ,li seyyidin, muhammed).

KANDİLLERDE ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ NEDİR?

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye ettiğine dikkat çekilen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Regaip Kandili açıklamasında, "Bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde oruç tutmak bazı alimlerce müstehap sayılmıştır. Zira sıhhati tartışmalı da olsa bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.) 'Şabanın ortasında yani berat gecesinde ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der. Buna karşılık Hz. Peygamber (s.a.s.) Zilhiccenin ilk on günü pazartesi ve perşembe günleri, aşure ve arefe günü oruç tutar. Pazartesi orucunu soranlara; 'Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın vahyedildiği gündür.' diye cevap verirdi. Sonuç itibariyle şu söylenebilir ki, kandil gecelerinde iyilik ve ihsanda bulunmak, daha çok dua, zikir, namaz gibi ibadetlerle meşgul olmak veya ilim ve tefekkür ile geceyi ihya etmek ve gündüzleri oruç tutmak müstehabtır." diye ifade edildi.

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ NASIL TUTULUR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur."demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü Tirmizi, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, aşûra ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyam, 196, 197; İbn Mace, Sıyam, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyam, 198) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

BERAT KANDİLİ DUALARI NELERDİR?

Berat kelimesi; borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi m,n,lara gelir. Bu gece, Allahü te,l,nın ihs,n ettiği bütün ni'metlere şükretmeli, yapılan hatalar, günahlar için de tevbe istigfar etmeli, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir.  Berat (Beraet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır. Haliyle bu gecede günahlarınız için tövbe edip dua etmeyi ihmal etmeyin.

Berat Kandili fazileti bol bir gecedir. Bu gecede amel defteri yazılır. O yıl içinde doğaca ve ölecek olanlar ile rızıklar Berat Kandili gecesinde amel defterine işlenir. Berat (Beraet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır.

Kur'an-ı Kerim'de, suçsuzluk, kurtuluş belgesi (Kamer, 54/43) ve müşriklerle her türlü ilişkiyi kesme, onlardan uzak durma (Tevbe, 9/1) anlamlarında iki yerde ber,et kelimesi geçmektedir. Hadislerde ise genellikle, günahtan kurtulma, bir iş veya zümreden uzak durma anlamlarında kullanılmıştır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü te,l,ya arz olunur.BERAT KANDİLİ'NDE OKUNMASI GEREKEN SURELER

En önemli okunacak süre DUHAN süresidir. Secde Süresi , mülk, İsra, zümer, hadid, haşr, saff, Cuma, Teğabun, Yasin, Vakıa, Kamer ( yasin ve tebarekeyle birlikte okuyana 2 cihanda nur olur), Kıyamet, Zilzal, Tekasür ( 1000 ayete denk) Kafirun, ihlas, Bakara, Ali İmran (süresinin sonunu okuyan tüm gece ibadetle geçirmiş olur.)50 İhlas okuyanın 50 senelik günahı silinir.Çok kelime-i Tevhid çekmek gerekir.BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )
Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,
Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.
Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!
Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak
murad ediyorsan,
bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat
ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!
Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!
Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun
güzelliklere çevir! Ya Rabbi!
Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver
ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri
senin rızan yolunda kullanmayı
bizlere nasip eyle ya Rabbi!
Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!
Cümlemize vicdan genişliği lutfet
Kalplerimize inşirah bahşet
Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl
Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!
Ey yüceler yücesi olan Allahım
Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider
Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver
Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle..
Kalplerimizi birbirene ısındır ve
Bizleri birbirimize sevdir
Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi
Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR?

100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine n,il olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rız,-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı il,hîne , feyz-i il,hîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süed, defterine kaydeyle"

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir. Namazın kılınışı şöyledir;

- 2 rekatta bir selam vererek kılınır.

- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur.

- İlk rekatlarda Fatiha'dan önce Sübhaneke okunur.

- Fatiha'da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake'de Besmele çekilmez.

- Namazın tamamını peşpeşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.

- Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.

BERAT KANDİLİ 2 REKATLIK KISA NAMAZ

Berat gecesi kılınan namazlardan biride iki rekat olarak kılınır. Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen. İkinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar...

Kaynak: Sporx.com
Daha fazla göster
yukarı ok